Medezeggenschapsraad

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

De ouders van de MR:
- Giny Hoekstra (secretaris)
- Piertje Leffertstra

De leerkrachten van de MR:
- Louise Hornstra, groepsleerkracht van groep 3/4 (voorzitter)
- Albert Fabriek, Intern Begeleider 

De personeelsgeleding wordt gekozen uit de aan school verbonden leerkrachten.

De oudergeleding wordt door de ouders van onze school gekozen. De personen die gekozen zijn om in de MR zitting te nemen doen dit voor een termijn van drie jaar.

 

Wat doet de Medezeggenschapsraad?


De MR vervult een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen op school.
De medezeggenschapsraad heeft de volgende rechten:

Informatierecht:
Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

Adviesrecht:
Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad.

De MR heeft bijvoorbeeld adviesrecht bij onderwerpen als:
- Hoofdlijnen van het financieel beleid
- Vaststellen vakanties
- Verbouw, nieuwbouw en onderhoud
- Samenwerking met andere scholen

Instemmingsrecht:
Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig.

De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht bij onderwerpen als:
- Onderwijskundige doelstellingen
- Het schoolplan en het zorgplan
- Veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid (arbeidsomstandigheden)
- Klachtenregeling
- De formatie
- Invoering continurooster

De MR kan ook zelf initiatieven nemen, pro-actief meedenken en voorstellen doen.
Dit zogeheten initiatiefrecht is in de wetgeving en de medezeggenschapsreglementen vastgelegd. Het initiatiefrecht is iets anders dan het vrijblijvend aandragen van ideeën en suggesties. Dat gebeurt meestal toch wel. De medezeggenschapsraad heeft het recht om voorstellen te doen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de school.

 

Vergaderen:
De MR vergadert 7 à 8 keer per jaar. Indien nodig beleggen we tussentijds een extra vergadering. De vergaderdata en agenda staan vermeld op de website. Dit geldt ook voor de notulen van de vergaderingen.

Het kan zijn dat u zelf als ouder een kwestie wilt voorleggen aan de MR. U kunt dan contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de MR.

De MR bespreekt soms punten welke een vertrouwelijk karakter hebben. Als dit aan de orde is, dan is die vergadering (of een deel daarvan) alleen toegankelijk voor MR-leden. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met onderwerpen die nog niet voldoende uitgezet zijn of wanneer het individuen betreft. Anders bent u van harte welkom.

Indien u vragen over de MR of over het beleid van school heeft, kunt u zich wenden tot bovengenoemde personen.

 

Download jaarverslag 2016

Download jaarplanning 2016/2017