Missie

MISSIE: “LEREN VAN EN MET ELKAAR”

We zien het op De Spoarsiker als belangrijkste taak de kinderen tot hun recht te laten komen door van en met elkaar te leren en waarbij de toegevoegde waarde ligt in onze levensbeschouwelijke identiteit en waar de kernwaarden: respect, veiligheid, verantwoordelijkheid en uniciteit vormgevers zijn.

Levensbeschouwelijke identiteit De Spoarsiker

De Spoarsiker is een Protestants Christelijke basisschool waar de kinderen onderwezen worden vanuit de normen en waarden die de Bijbel ons aanreikt.De waarden en normen uit de Bijbel zijn de inspiratiebron voor ons doen en handelen. Juist vanuit deze waarden en normen willen we ons de komende jaren richten op uniciteit, veiligheid, een rijke leeromgeving en zelfstandig werken.

Naam van de school

De naam van onze school “De Spoarsiker” en het bijbehorende logo willen duidelijk maken dat een ieder zijn/haar spoor (het goede spoor) in het leven zoekt en ook sporen achterlaat. Het logo laat een aantal voetafdrukken zien in verschillende grootte en kleuren, die de verscheidenheid van mensen/kinderen symboliseren. De afdrukken (sporen) gaan ietwat in dezelfde richting, schuin ophoog: hoopvol de toekomst tegemoet.

Onderwijsconcept

Op De Spoarsiker geven we les volgens het leerstofjaarklassensysteem in combinatieklassen en werken we aan uitbreiding van zelfstandig werken in aan de hand van coöperatieve en interactieve werkvormen. De kernwaarden van de Spoarsiker zijn; Respect, veiligheid, zelfstandig, leren, uniciteit.

Doelen van ons onderwijs:

1. Een leeromgeving creëren waarin de kinderen en leerkrachten zich veilig voelen zodat ze met plezier naar school gaan.

2. Een leeromgeving creëren waar leerlingen en leerkrachten op een positieve, respectvolle manier met elkaar omgaan

3. Een functionele, uitdagende leeromgeving creëren die de kinderen motiveert.. Een omgeving realiseren, die kinderen uitdaagt om actief deel te nemen en mogelijkheden biedt voor levend leren (aansluiten bij ontwikkeling/ actualiteit/interesses/toepassingen).

4. Een leeromgeving realiseren waarin kinderen systematisch en doelmatig worden begeleid en ondersteund. Een leeromgeving creëren waarin leerlingen zelfstandig (actief) leren en eigen verantwoordelijkheid hebben/krijgen: zelf keuzes maken, zelfstandig werken, verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor het eigen leerproces, probleemoplossend leren, samenwerken, communiceren, relaties opbouwen, elkaar helpen.

5. Een onderwijsaanbod dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in mogelijkheden, ontwikkelingsproces en interesses van kinderen en begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

6. Aantoonbaar goede, meetbare onderwijsresultaten op basis van interne doelstellingen en vergelijkingscijfers met andere vergelijkbare situaties.

7. Een onderwijsaanbod dat rekening houdt met de wetenschap dat: - Ieder kind uniek is in wezen en ontwikkeling - Kinderen een natuurlijke drang hebben zich te ontwikkelen - Kinderen volwassenen nodig hebben die hen richting geven, als voorbeeld dienen en zorgdragen voor de begeleiding van hun opvoedings- en ontwikkelingsproces - Kinderen groeien van afhankelijke naar onafhankelijke, zelfstandige jonge mensen.